20 år

Så meget kan nogle psykiske lidelser være med til at nedsætte den forventede levetid for mænd. Men den rigtige behandling kan vende skuden for psykiske lidelser. Lad os tage nedbruddet i opløbet.

Bliv medlem af Psykiatri-Listen

Medlemskab

Dit medlemskab er accepteret, når du har udfyldt indmeldelsesformularen nedenfor og indbetalt kontingent på 125,- DKK., der dækker indtil næste opkrævningsperiode (hvert år 1. februar).  

Betaling foregår via Mobile Pay-overførsel til 54108 (Husk at skrive din e-mail-adresse i kommentarfeltet) eller Kontooverførsel  Reg: 7264 Kontonr.: 0001217657 (Husk at skrive din e-mail-adresse i kommentarfeltet)  

Når dit medlemskab er registreret, vil du modtage en velkomstmail. Der kan gå op til 10 hverdage. 
Vi sætter prisen på medlemskab lavt, så flest muligt har mulighed for at blive medlem. Du er altid velkommen til at støtte os yderligere økonomisk f.eks. ved at indbetale et større beløb i kontingent.

Tilmeldingsformular

Fornavn
Mellemnavn
Efternavn
Adresse
Postnr
By
E-mail
Modtag e-mails
Jeg er bekendt med og accepterer betingelserne for medlemskab.
Jeg er bekendt med og accepterer persondatapolitikken

Harmonikaindhold (skjules med kode)

Periode for medlemskab 

 1. Du vil årligt (indenfor første kvartal) modtage en kontingents opkrævning. Ønsker du at fortsætte dit medlemskab indbetaler du på vores Mobile Pay-konto eller ved en kontooverførelse.

Opsigelse af medlemskab  

 1. Såfremt du ønsker at opsige dit medlemskab, kan du skrive til kontakt@psykiatri-listen.dk. Og informere os om dit ønkse. Dit medlemskab og alle data om dig, vil blive slettet. 
 2. Du kan også blot stoppe indbetaling. Du vil modtage en kontingents opkrævning på e-mail – du kan vælge at ignorere denne, og dit medlemskab vil bortfalde, den første i måneden efter opkrævningen. Medlemskabet ophører automatisk, når ikke der betales kontingent.   

Medlemskabets indhold  

 1. Et medlemskab giver adgang til vores årlige generalforsamling, (såfremt man ikke er i restance). Her har du som medlem mulighed for, at få dybere indsigt i vores arbejde, og deltage aktivt i debatten. 
 2. Med et medlemskab hos Psykiatri-Listen, støtter du vores arbejde om en bedre psykiatri! Vi er utroligt taknemmelige for vores medlemmer.  

 Visioner 

 • Psykiatri-Listen arbejder for at fremme en langsigtet, stabil økonomisk ramme for psykiatrien, hvor det samtidig sikres, at der tilføres midler i samme takt som der tilføjes opgaver. 
 • Et sundt og udfordrende arbejdsmiljø i psykiatrien med samme karrieremuligheder som i andre specialer i sundhedsvæsenet. 
 • Sammenhængende patient- og behandlingsforløb for brugere af psykiatrien – og dermed et velkoordineret samarbejde mellem primær og sekundær sundhedssektor. 
 • En evidensbaseret klinisk praksis i psykiatrien, der ligeligt vægter den sidste nye forskningsbaserede viden, den bedste kliniske ekspertise og patienternes værdier og erfaringer. 
 • En psykiatri, der tager højde for menneskets og menneskelivets kompleksitet. 
 • En psykiatri, hvor menneskelig værdi og værdighed indgår i det politiske beslutningsgrundlag på lige fod med faglige, teknologiske og økonomiske hensyn. 
 • Et samfund med øget psykisk/mental sundhed, og hvor mennesker med psykisk sygdom tilbydes hjælp og behandling af høj kvalitet på lige fod med, hvad andre patient- og sygdomsgrupper tilbydes.

Psykiatri– Listen, vedtægter 

 • 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Psykiatri-Listen.  
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Aarhus kommune., dækkende Region Midtjylland 

 • 2.Formål

Stk. 1. Foreningens formål er: Psykiatri-listen arbejder på at forbedre forholdene for psykiatribrugere, pårørende og ansatte i psykiatrien i Region Midtjylland. 

 • 3. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. 
Stk. 2. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket ved henvendelse til foreningens formand eller kasserer. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent for det første år. 
Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem. 
Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves en gang årligt. 

 • 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden ved offentliggøres på Psykiatrilistens hjemmeside og på Face book. 
Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Godkendelse af budget
 8. Valg af formand
 9. Valg af næstformand
 10. Valg af 3-7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 11. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
 12. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes. 
Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent.  
Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal. 

 • 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab. 
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger. 

 • 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 6 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen almindeligvis for en 2 årige periode således at der hvert år vælges tre medlemmer.  
Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. 
Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger næstformand, kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling. 
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver. 
Stk. 5. Formanden – og i hans fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest to uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab. 
Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. 

 • 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.  
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister. 
Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer. 

 • 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.  
Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. 

 • 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.  
Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på. 

 • 10. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. 
Stk. 2. Den afsluttende generalforsamling beslutter hvad pengene skal bruges til som fremmer Psykiatri-Listens formål. 

 • 11. Datering

Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 27.06.2017 

Privatlivspolitik for Psykiatri-Listen 

Psykiatri-Listens dataansvar og kontakt 

Psykiatri-Listen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har indsamlet om dig.  

Psykiatri-Listen behandler alle personolysningerpersonoplysninger sikkert og fortroligt og overholder i øvrigt de grundlæggende principper for behandling af personoplysninger, hvilket bl.a. betyder, at: 

 • Vi ikke indsamler og behandler flere oplysninger end nødvendigt 
 • Vi ikke opbevarer flere oplysninger end nødvendigt 
 • Vi løbende ajourfører dine oplysninger, så de er korrekte, såfremt du gør os opmærksom på det, hvis du ændre navn, postnummer eller e-mail. 
 • At der er gennemsigtighed i vores behandling af dine personoplysninger 
 • At vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. 

Hvis du spørgsmål til vores behandling af dine data er du altid velkommen til at kontakte os på telefonnr.:61609883 eller email: kontakt@psykiatri-listen.dk  

Databehandler 
ForeningsAdministrator.dk databehandler for foreningen Psykiatri-Listen i forhold til medlemskartotek. 

Formål 
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. 

 • Navne og email og postnummertelefonnummer behandles som administration af dit medlemskab og fordi det er nødvendigt for at opfylde kontakten vi har indgået med dig. Kontooplysninger vil blive behandlet i forbindelse med kontingent opkrævning. Artikel 6. stk. 1(b) jvf databekyttelsesforordningen 
 • Dit medlemskab af Psykiatri-Listen er imidlertid en følsom personoplysning, men bliver ikke videregivet fra vores databehandler ForeningsAdministrator. Vi behandler oplysningen som følge af administration af dit medlemskab. Artikel 9 stk. 2 (d) jvf databekyttelsesforordningen 

Kategorier af oplysninger 
Psykiatri-liste bestræber os på at indsamle så få oplysninger om dig som nødvendigt. Langt de fleste af de oplysninger Psykiatri-Listen behandler, er almindelige personoplysninger som oplysning om navn og e-mail, telefon nr.. Dit medlemskab af Psykiatri-Listen er en følsom personoplysning, som vi også behandler.Vi indsamler oplysninger på følgende måder: 

 • De oplysninger vi behandler er oplysninger, vi kun har fået fra dig. Herunder via enten personlig eller telefonisk kontakt eller via mail eller indmeldelse via hjemmeside 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger 

Vi opbevarer dine oplysninger så længe, der fortsat er et gyldigt medlemskab. Ved medlemskabets ophør opbevares dine personoplysninger i yderligt 6 måneder hvorefter de slettes. 

Bogføringsmateriale opbevares i 5 år efter bogføringslovens regler. Bogføringsmateriale kan f.eks. Være kontooplysninger og navn.  

 Brug af cookies 

Cookies, formål og relevans 
Der placeres kun nødvendige cookies, der sikrer den funktionalitet på EKF’s website og det bagvedliggende system til håndtering af EKF’s aktiviteter og administration, og som er undtaget for krav om samtykke. EKF’s hjemmeside (www.erhvervsklubfyn.dk) Der benyttes følgende cookies: 

 • Tekniske cookies fra ForeningsAdministrator ApS. Disse bruges på hjemmesiden til at holde styr på teknisk information vedrørende dit besøg. 
 • Facebook.com: Der bruges cookies fra Facebook Inc. for at give mulighed for deling af siden på Facebook og vise delingsstatus på siden. Disse data kobles ikke med dine øvrige persondata. 
 • Google Analytics: Der benyttes cookies fra Google Inc. for at give os informationer om dit besøg, som bruges til statistik over besøgende på hjemmesiden. Disse data kobles ikke til dine øvrige persondata. 
 • ForeningsAdministrator-systemet (portal.foreningsadministrator.dk) 

Videregivelse af dine personoplysninger 
Vi videregiver som udgangspunkt ikke dine personoplysninger med mindre vi bliver pålagt det ved lov eller dom. 

Dine rettigheder 
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig: 

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data 
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger 
 • Retten til berigtigelse 
 • Retten til sletning 
 • Retten til begrænsning af behandling 
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format) 
 • Retten til indsigelse 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder eksempelvis retten til at gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os via de kontaktoplysninger, som du finder øverst på dette dokument. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du har til enhver tid ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Dette kan gøres ved fysisk post til deres adresse: Borgergade 28, 5., 1300 København, eller digitalt via deres mail  dt@datatilsynet.dkDu er også velkommen til at ringe til dem på Telefon: + 45 33 19 32 00.  

Du kan i øvrigt læse mere om generel behandling af personoplysninger via Datatilsynet hjemmeside www.datatilsynet.dk 

Århus den. 14.06.21

Psykiatri-Listen, vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er: PSYKIATRI-LISTEN Region Midtjylland.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Aarhus kommune, dækkende Region Midtjylland

§ 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er:

a: Psykiatri-Listen arbejder på at forbedre forholdene for psykiatribruger, pårørende og ansatte

i psykiatrien i Region Midtjylland.

§ 3. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens

formål.

Stk. 2. Indmeldelse sker ved at udfylde indmeldelsesblanketten på Psykiatri-Listens hjemmeside. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent for det første år.

Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem.

Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet

opkræves 1. gang årligt.

Stk. 5 Ved manglende betaling af kontingent inden forfald betragtes man som udmeldt af foreningen.

Stk. 6 Bestyrelsen har ved enstemmighed bemyndigelse til at ekskludere medlemmer som opfører sig upassende og/eller modarbejder foreningens formål.

§ 4. Generalforsamlingen.

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af årets første kvartal og indkaldes med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden som

offentliggøres på Psykiatri-Listens hjemmeside.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest

ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved

fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende

punkter:

1: Valg af dirigent.

2: Valg af stemmetæller.

3: Formandens beretning

4: Regnskabsaflæggelse

5: Behandling af indkomne forslag.

6: Fastsættelse af kontingent.

7: Valg af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.

8: Valg af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år.

9: Valg af 2 suppleanter 1. vælges i ulige år den anden vælges i lige år.

10: Valg af 1 revisor

11: Eventuelt.

(punkt 8,9 og 10 gældende vedtægter udgår)

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde

senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes

behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af

den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 6. Kandidater til bestyrelsen skal melde deres kandidatur senest 8 dage inden generalforsamlingen.

Stk. 7. Generalforsamlingen ledes af en dirigent.

Stk. 8. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af

de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes

dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået

flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne

personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt,

og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet

anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen

afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.

§ 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af mindst 4 medlemmer, og altid et ulige antal. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en toårig periode.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og

generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor

bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte

underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5. Formanden – og i hans fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder.

Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det

nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det over

for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest to uger efter anmodningen er

kommet til formandens kundskab.

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst én over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens

medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

Stk. 5. Offentlige tilskud Midlerne der tilfalder fra offentlig støtte anvendes efter beslutning i bestyrelsen til politisk arbejde og må ikke udelukkende anvendes til valgaktiviteter. Det udbetalte beløb skal anvendes i det år, støtten udbetales. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert kalenderår ansøges om regional partistøtte.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere

bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast

ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser,

der påhviler foreningen.

§ 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling.

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 10. De kandidater som repræsenterer Psykiatri-Listen og som er valgte ind i Regionsrådet for Psykiatri-Listen forventes at aflevere sit mandat til Psykiatri-Listen hvis de skifter til et andet parti i valgperioden. Psykiatri-Listen tager heller ikke mod valgte politikere fra andre partier midt i en valgperiode.

§ 11. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende

generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Den afsluttende generalforsamling beslutter hvad pengene skal bruges til som fremmer

Psykiatri-Listens formål.

§ 12. Datering

Stk. 1. Således vedtaget på foreningens generalforsamling den.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.